POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane.

Polityka prywatności prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą.

§ 2.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PromoAgency Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

2)   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@promoholding.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5)   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6)   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)   podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług

§ 3.

Administrator danych osobowych

1.   PromoAgency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), adres: ul. Wadowicka 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393240, NIP: 676-24-43-288, REGON: 121550617, kapitał zakładowy: 105 250 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@promoagency.pl („Administrator”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dotyczące użytkowników dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora działającego pod adresem www.promoagency.pl („serwis”).

2.   Administrator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).

3.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.   Administrator wypełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).

§ 4.

Zbieranie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu zbierane są przez Administratora na dwa sposoby:

1)  informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych proszeni są użytkownicy korzystający z formularzy kontaktowych bądź formularzy rekrutacyjnych, są to głównie imię i nazwisko oraz adres e-mail

2)  informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:

1)  informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;

2)  adres IP – każdy urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, na którego podstawie można m.in. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;

3)  pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), o których mowa w § 10 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 5.

Cel zbierania danych

1.   Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, przetwarzane są przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przez użytkownika bądź w celu rekrutacji.

2.   Administrator informuje, że może przetwarzać powierzone dane osobowe w swoim prawnie usprawiedliwionym celu polegającym w szczególności na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

§ 6.

Prawa Administratora

1.   Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług, w tym korzystanie z serwisu, od weryfikacji danych osobowych użytkownika.

2.   W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych Administrator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

3.   W przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w § 5 niniejszej Polityki Prywatności, bądź braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną. Zakres wymaganych danych jest wskazany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną na stronie serwisu.

§ 7.

Prawa użytkownika

1.   Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych w serwisie.

Użytkownik może zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych pisemnie, mailowo pod adresem: iod@promoholding.pl lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

2.   Pozostałe prawa użytkownika zostały wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności użytkownik ma prawo do:

1)    kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych;

2)    żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 8.

Udostępnienie danych

1.   Administrator, w celu świadczenia usług może w stosownych przypadkach udostępniać dane osobowe:

1)   pracownikom Administratora – w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy są oni należycie upoważnieni;

2)   podmiotom w ramach grupy kapitałowej do której należy Administrator – w celach związanych z obsługą użytkowników;

3)   osobom trzecim – jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora oraz partnerom handlowym zaangażowanym przez Administratora w celu zapewnienia usług;

4)   organom władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości bądź innym podmiotom – jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.

2.   Podając dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na przypadki udostępnień, o których mowa powyżej.

3.   W każdym przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3) powyżej, Administrator wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia Administratorowi danej usługi lub produktu.

§ 9.

Dobrowolność podania danych

1.   Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

2.   Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawidłowych danych, a także ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku nastąpienia zmiany.

§ 10.

Pliki cookies

1.   Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer